Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5759263
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5195732
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3364232
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3169524
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3134617
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2675136
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620885
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2423139